Module 1: Tổng quan về ngành Bất Động Sản trên toàn thế giới, Phân tích tiềm năng và lựa chọn địa điểm, khu vực và các dự án BĐS

Module 1: Tổng quan về ngành Bất Động Sản trên toàn thế giới, Phân tích tiềm năng và lựa chọn địa điểm, khu vực và các dự án BĐS