Mặt tiền đường nhựa lang lớn suối nghệ 2,4 tỷ

Mặt tiền đường nhựa lang lớn suối nghệ

1268m2 12m mặt tiền*100m *100mtc
Phu hồng
Đường nhựa lớn thông
Miếng 12m mặt tiền 2,4ty