Đất kim long 10x40 có 100 tho cư giá 1ti850

Đất kim long 10x40 có 100 tho cư giá 1ti850
https://goo.gl/maps/UgiQUQa8Z2bb7YR97