Cơ sở xác định, phân tích giá trị một BĐS

Cơ sở xác định, phân tích giá trị một BĐS

  • Quy hoạch
  • Quỹ đất
  • Cơ sở hạ tầng
  • Động lực tăng giá
  • Thanh khoản